Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Kallelse till årsmöte 2021 i Falu Gymnastikklubb
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Falu GK torsdagen den 18/3 kl.18:00.

Mötet kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams, föranmälan krävs.

Föranmälan skickas via mail (This is a mailto link) senast torsdagen den 11/3, med namn och mailadress dit inloggningslänken kommer att skickas och bifogat kommer även tydliga instruktioner inför deltagandet.

Årsmötet sker enligt stadgarnas dagordning samt att en stadgeändring i §25 finns att besluta om.

Alla årsmöteshandlingar finns på kansliet 7 dagar före mötet och kommer även att skickas ut till dem som deltar på det digitala mötet.

Röstning kommer att ske via Teams.

Mötet utlyses genom mail till alla medlemmar samt anslag på hemsida.

Falun den 25 februari 2021
Styrelsen Falu GK


Stadgeändring
Årets kallelse till årsmöte innefattar ett förslag från styrelsen gällande en stadgeändring enligt följande:

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt lägst 2 och högst 8 övriga ledamöter, med högst 3 suppleanter.

Skälet för detta ändringsförslag är att skapa ett större utrymme att anpassa antalet ledamöter från år till år beroende på hur många medlemmar som kan åta sig ett styrelseuppdrag det aktuella året.


Medlemsuppmaning
En av punkterna på årsmötets agenda är val av ledamöter till styrelsen. Därav vill vi i styrelsen redan nu informera föreningens medlemmar om att vi önskar få fler engagerade styrelseledamöter som vill vara med och bidra till föreningens utveckling.

Vad innebär styrelsearbete?

Alla ideella föreningar behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning. Inom ideella föreningar ligger ansvaret på styrelsen att säkerställa att gällande stadgar, regler och lagar följs samt i att representera föreningen.

En styrelse:

  • leder föreningens verksamhet mellan årsmötena
  • är navet för samordning, beslut och uppföljning
  • verkställer årsmötets och beslut från föreningsmöten
  • arbetar på uppdrag av medlemmarna
  • rapporterar tillbaka och redovisar vid årsmötena
  • ansvarar för kallelse och handlingar till årsmötet, löpande arbetet i föreningen, ekonomi och bokföring.

En god förvaltning präglas av att styrelsen regelbundet ses för att säkerställa föreningens verksamhet och förvaltning.

Där ska föreningens ekonomiska situation och ändamålsuppfyllnaden gås igenom, dvs. hur verksamheten bedrivs för att uppfylla ändamålet enligt stadgarna.

En god förvaltning innebär också att det är styrelsens uppgift att kontrollera att redovisning, tillgångar och ekonomiska förhållanden utförs på ett betryggande sätt.

Att sitta i en styrelse är oftast väldigt lärorikt men det kommer också med mycket ansvar. Det innebär att man som styrelseledamot åtar sig ett förtroendeansvar och ansvarar för att utföra sitt uppdrag med omsorg.

Det är därför centralt att styrelsens ledamöter känner sig engagerade och är motiverade att driva föreningens verksamhet framåt.

Valbar till styrelsen i Falu GK är medlem av föreningen.


Avslutningsvis
Vi i styrelsen vill bidra till att kunna erbjuda de aktiva i Falu GK en säker, utmanande samt varierande verksamhet med kompetenta ledare.

För att säkerställa samt vidareutveckla detta arbete så välkomnar vi nya styrelseledamöter som kan tillföra nya idéer och perspektiv.

Är du intresserad av styrelsearbete för Falu GK? Kontakta This is a mailto link för mer information.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem ska ha betalat förfallna medlemsavgifter för föregående år senast vid verksamhetsårets slut för att få rösträtt på kommande årsmöte.

Medlem ska under mötesåret fylla lägst 13 år för att ha rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet, antingen själv eller genom förälder eller vårdnadshavare.

Uppdaterad: 08 AUG 2018 20:42
sisu

verasport_logo_copy

 

 

 

 

Postadress:
Falu Gymnastikklubb - Gymnastik
Kaserngården 6
79140 Falun

Besöksadress:
Kaserngården 6
79140 Falun

Kontakt:
Tel: 0705547473
E-post: This is a mailto link

Se all info